Truy vấn dữ liệu có nghĩa là gì? Các dạng truy vấn & bài tập cụ thể

0
3309

Truy vấn dữ liệu có nghĩa là gì? Cách truy vấn dữ liệu trong access như thế nào? Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu sql, cũng như các ví dụ về truy vấn dữ liệu cụ thể sẽ được chúng tôi thông tin chi tiết ngay bài viết sau đây.

Truy vấn dữ liệu là gì?

Truy vấn dữ liệu có nghĩa là cách tìm kiếm, biên dịch dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. Việc truy vấn cũng tương tự như việc hỏi một câu hỏi chi tiết về CSDL. Trong quá trình thực hiện tạo truy vấn trong Access, chúng ta đang xác định các điều kiện tìm kiếm cụ thể để có thể tìm kiếm một cách chính xác dữ liệu mình cần.

truy vấn dữ liệu có nghĩa là
Truy vấn dữ liệu là gì?

Truy vấn dữ liệu là gì tin học 12 được xem là một trong những thông tin quan trọng dành cho người học. Như vậy, chúng ta đã biết được truy vấn dữ liệu có nghĩa là gì. Vậy tác dụng và ví dụ cụ thể về truy vấn dễ liệu sẽ được chúng cung cấp thông tin ngay sau đây. 

Truy vấn dữ liệu có tác dụng: 

 • Sau khi thực hiện truy vấn dữ liệu thì chúng ta có thể thu thập được thông tin từ nhiều bảng. Truy vấn mạnh hơn nhiều so với các tìm kiếm, cũng như các bộ lọc đơn giản mà ta thường dùng để tìm kiếm dữ liệu trong một bảng.
 • Những truy vấn sử dụng để truy xuất dữ liệu từ một bảng hoặc để thực hiện các phép tính được gọi là các truy vấn chọn (select query).
 • Những truy vấn thêm, thay đổi hay xóa dữ liệu được gọi là truy vấn hành động (action query).
 • Có thể sử dụng truy vấn dữ liệu để thực hiện cung cấp dữ liệu cho biểu mẫu hay báo cáo.
 • Đối với những người khi thực hiện truy vấn dữ liệu không thể bỏ qua được việc tìm hiểu, để từ đó có thể hiểu được cách xây dựng một truy vấn trước khi sử dụng chúng.
truy vấn dữ liệu là gì
Vai trò của truy vấn dữ liệu

Chúng ta có thể thực hiện các truy vấn dữ liệu trong mongodb; truy vấn dữ liệu trong mongodb (p2); truy vấn dữ liệu trong sql server hoặc có thể thực hiện truy vấn dữ liệu trong arcgis,…. Đừng quên chú trọng tới nội dung bài bài 8 truy vấn dữ liệu violet để có thể hiểu hơn về vấn đề truy vấn dữ liệu.

Truy vấn dữ liệu (mẫu hỏi)

Khái niệm mẫu hỏi

Access cung cấp công cụ nhằm để tự động hóa việc trả lời các câu hỏi do chính người lập trình tạo ra:

 • CSDL chứa các dữ liệu giúp phản ánh toán bộ thông tin về đối tượng cần quản lý.
 • Sử dụng tới mẫu hỏi với những câu hỏi phức tạp, liên quan tới nhiều bảng.
 • Dùng mẫu hỏi và liên kết, từ đó chúng ta có thể thực hiện thống kê dữ liệu, nhóm, cũng như lựa chọn các bản ghi của nhiều bảng.

Mẫu hỏi dùng để làm gì?

Sử dụng mẫu hỏi là để:

 • Giúp sắp xếp các bản ghi
 • Lựa chọn các bản ghi sao cho thỏa mãn các điều kiện cho trước
 • Nhằm lựa chọn được các trường để hiển thị
 • Có tác dụng dùng để tính toán: tính trung bình cộng, tính tổng,…
 • Tổng hợp, hiển thị thông tin từ nhiều bảng hay các mẫu hỏi khác. 
 • Có 2 chế độ làm việc: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu để người dùng sử dụng.
 • Kết quả của mẫu hỏi cũng có vai trò như một bảng. 
truy vấn dữ liệu có nghĩa là gì
Mẫu hỏi dùng để làm gì?

Biểu thức

Biểu thức có vai trò dùng để thực hiện các tính toán, thực hiện kiểm tra các điều kiện. Access có các công cụ để viết các biểu thức, gồm có toán hạng và phép toán.

Những phép toán thường dùng bao gồm:

 • Phép toán số học: +,-,∗,/
 • Phép toán so sánh với những dấu: <, >, <=,>=,=,<>
 • Phép toán Logic: AND, OR, NOT

Toán hạng trong mọi biểu thức có thể là:

 • Tên trường: (đóng chức năng là các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ: [TOAN], [LUONG]
 • Hằng số. Ví dụ: 0.1; 1000000,…
 • Hằng văn bản sẽ được viết trong dấu nháy kép. Ví dụ: “Nam”, “Nữ”,…
 • Hàm: (sum, avg,..)

Các hàm

Access cung cấp một số hàm thống kê thông dụng, có thể dùng để áp dụng cho các nhóm, chúng được gọi là hàm gộp nhóm bao gồm:

 • Hàm SUM: Có khả năng tính tổng giá trị số trên trường chỉ định.
 • Hàm AVG: Có khả năng tính giá trị trung bình các giá trị số ở trên trường chỉ định
 • Hàm MIN: Giúp tìm giá trị nhỏ nhất của các số được nằm trên trường chỉ định
 • Hàm MAX: Có khả năng tìm giá trị lớn nhất của các số nằm trên trường chỉ định
 • Hàm COUNT: Giúp thực hiện đếm các ô khác rỗng nằm trên trường chỉ định

Lưu ý: Đối với 4 hàm đầu tiên chỉ được thực hiện trên kiểu dữ liệu số.

truy vấn dữ liệu có nghĩa
Các hàm truy vấn dữ liệu?

Các bước để tạo mẫu hỏi

Để thực hiện tạo mẫu hỏi, chúng ta thực hiện theo các bước cơ bản như sau:

 • Lựa chọn nguồn dữ liệu cho mẫu hỏi mới, bao gồm các bảng, cũng như các mẫu hỏi khác.
 • Lựa chọn các trường từ nguồn dữ liệu để nhằm đưa vào mẫu hỏi mới.
 • Thực hiện đưa ra các điều kiện để có thể lọc các bản ghi đưa vào mẫu hỏi.
 • Tiến hành xây dựng các trường tính toán từ trường đã có.
 • Đặt điều kiện gộp nhóm.

Thiết kế mẫu hỏi

Để thực hiện thiết kế mẫu hỏi, chúng ta có thể thực hiện đơn giản 1 trong 2 cách sau:

 • Tiến hành nhấn nháy đúp vào Create Query by using Wizard.
 • Nhấp đúp chuột vào Create Query in Design View.

Để có thể xem hay sửa đổi mẫu hỏi đã có, chúng ta làm như sau:

Trong đó:

 • Field: Khai báo tên các trường được chọn có trong mẫu hỏi hoặc chỉ dùng để lọc, sắp xếp, kiểm tra giá trị,… 
 • Table: Tên bảng có chứa trường tương ứng.
 • Sort: Dùng để xác định được các trường cần sắp xếp
 • Show: Xác định được các trường xuất hiện trong mẫu hỏi.
 • Criteria: Dùng để mô tả điều kiện nhằm giúp chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi, chúng sẽ được viết dưới dạng các biểu thức.

Câu hỏi cụ thể

Câu 1: Truy vấn dữ liệu là gì?

 1. In dữ liệu
 2. Cập nhật dữ liệu
 3. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu
 4. Để thực hiện xóa các dữ liệu không cần thiết

Trả lời: Đáp án C

Truy vấn dữ liệu tức là việc tìm kiếm và hiển thị dữ liệu.

truy vấn dữ liệu là gì tin học 12
Ví dụ cụ thể để hiểu hơn về truy vấn dữ liệu

Câu 2: Với những bài toán phức tạp, có liên quan tới nhiều bảng ta cần dùng:

 1. Mẫu hỏi
 2. Bảng
 3. Báo cáo 
 4. Biểu mẫu

Đáp án: A. Mẫu hỏi

Trưởng hợp nếu như câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng dùng phương pháp tìm kiếm và lọc có thể tìm câu trả lời. Nhưng Đối với câu hỏi phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, yêu cầu cần dùng tới mẫu hỏi.

Câu 3: Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, người dùng cần sử dụng:

 1. Mẫu hỏi  
 2. Câu hỏi 
 3. Liệt kê 
 4. Trả lời

Đáp án: A. Mẫu hỏi

Mẫu được dùng với vai trò là để sắp xếp các bản ghi, chọn các trường để hiển thị, thực hiện các tính toán, lựa chọn các bản ghi đảm bảo thỏa mãn điều kiện cho trước. Thực hiện tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác.

Câu 4: Mẫu hỏi có các chế độ làm việc nào?

 1. Mẫu hỏi
 2. Mẫu hỏi và thiết kế
 3. Trang dữ liệu và thiết kế
 4. Trang dữ liệu và mẫu hỏi

Đáp án: C. Trang dữ liệu và thiết kế

Có hai chế độ thường dùng để làm việc với mẫu hỏi, bao gồm: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu. Với chế độ thiết kế, người dùng có thể thiết kế mới hoặc xem, cũng như sửa đổi thiết kế cũ của mẫu hỏi.

ví dụ về truy vấn dữ liệu
Bài tập thực tiễn về truy vấn dữ liệu

Câu 5: Kết quả khi tiến hành mẫu hỏi có thể tham gia vào:

 1. Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu hoặc báo cáo
 2. Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu khác hoặc các trang khác
 3. Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu hoặc báo cáo
 4. Bảng, mẫu hỏi khác, biểu mẫu.

Trả lời: C. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể dùng để tham gia vào việc tạo ra bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo.

Câu 6: “ /” là những phép toán thuộc nhóm nào sau đây:

 1. Phép toán so sánh
 2. Phép toán số học
 3. Phép toán logic
 4. Không thuộc các nhóm trên

Trả lời: B. Phép toán số học

Phép toán số học dùng để mô tả các phép tính toán. Ví dụ: +, -, *, /.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mẫu hỏi?

 1. Biểu thức số học có vai trò dùng để nhằm mô tả các trường tính toán
 2. Biểu thức logic chỉ dùng khi muốn thực hiện các thiết lập bộ lọc cho bảng, thiết lập điều kiện lọc nhằm để có thể tạo nên được các mẫu hỏi
 3. Hằng văn bản sẽ được viết trong cặp dấu nháy đơn
 4. Hàm gộp bao gồm các nhóm hàm sau đây: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT.
cách truy vấn dữ liệu trong access
Câu hỏi về mục mẫu hỏi

Trả lời: C. Hằng văn bản sẽ được viết ở trong cặp dấu nháy đơn

Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy kép thay vì là cặp dấu nháy đơn đi đáp án.

Câu 8: Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế), hàng Criteria có ý nghĩa gì?

 1. Mô tả điều kiện để có thể tiến hành chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi
 2. Xác định những trường được xuất hiện ở trong mẫu hỏi
 3. Xác định trường muốn sắp xếp
 4. Khai báo tên trường được chọn

Trả lời: A. Mô tả điều kiện để có thể tiến hành chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi

Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi, hàng Criteria dùng để mô tả điều kiện chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi. Điều kiện sẽ được viết dưới dạng biểu thức logic.

Câu 9: Bảng DIEM với những trường MOT_TIET, HOC_KY. Vậy làm thế nào để có thể tìm được thí sinh có điểm 1 tiết > 7 và điểm thi học kỳ >5 ? Tại dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện nào dưới đây đúng:

 1. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5
 2. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5
 3. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5
 4. [MOT_TIET] > “7” AND [HOC_KY]>”5″

Trả lời: B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

Toán hạng trong biểu thức có thể được thực hiện như sau:

 • Hằng văn bản viết trong cặp dấu nháy kép: “Nam”
 • Hàm gộp: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT
 • Hằng số: 0.1; 1000,…
 • Tên trường sẽ được ghi ở trong dấu ngoặc vuông. 

Ví dụ: điểm một tiết >7 và điểm thi học kỳ >5. Ta có trong dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện là [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY] > 5.

truy vấn dữ liệu không thể
Cách lập biểu thức điều kiện

Câu 10: Bảng DIEM với những trường MOT_TIET, HOC_KY. Tại mẫu hỏi thì biểu thức số học để tạo trường mới TRUNG_BINH. Câu hỏi, lệnh nào trong những lệnh sau là đúng:

 1. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5
 2. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5
 3. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5
 4. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

Trả lời: A

Biểu thức số học dùng để mô tả các trường tính toán trong mẫu hỏi, chúng được sử dụng dấu hai chấm.

Với những thông tin chi tiets trên đây đã giúp cho chúng ta có thể hiểu được truy vấn dữ liệu có nghĩa là gì? Hy vọng những thông tin trên đây thật sự hữu ích đối với bạn đọc. Để được thường xuyên cập nhật những tin tức hữu ích mỗi ngày, bạn đọc đừng quên nhấn theo dõi dienmay tot.org nhé! 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here